Tämnarens Vattens Verksamhetsberättelse för år 2022

Många människor runt Tämnaren är intresserade av sjön, att det är hög vattennivå, att det går att komma ut på sjön i båt för fiske och fågelskådning, att vintertid åka skridskor och bil på isen samt pimpla. Många åsikter finns men få vill engagera sig i arbete. Vi är tacksamma för de som engagerar sig och samarbetet med kommunerna Heby, Tierp och Uppsala. Föreningen Tämnarens Vatten vill verka för sjöns fortlevnad. Målet är att bevara Tämnaren för kommande generationer som en frisk och attraktiv sjö. För det behövs en restaurering av sjön Tämnaren och hela Tämnaråns avrinningsområde med våtmarker, att området blir mer vattenrikt. Om Uppsala, Tierp och Heby växer med behov av vatten, om grundvattennivån sjunker, om klimatet fortsätter förändras, kan det i framtiden behövas åtgärder för en restaurering av området.

Tämnarens Vatten har under året inlett samarbete med markägare runt sjön och längs vattendragen till och från sjön för att genomföra åtgärder, som har föreslagits i Landskapsanalysen. LOVA-ansökan enligt landskapsanalysen är inlämnad till Länsstyrelsen via Heby kommun om Förprojektering av åtgärder. Samtal har inletts med markägare i Huddunge om hur man kan arbeta uppströms via Harboån, t.ex att göra Hallsjön till en våtmark. Samtal har inletts med Greppa näringen (Länsstyrelsen) med syfte få markägare intresserade att förändra jordbruksmetoder, dikningsmetoder samt anlägga våtmarker för att minska näringsläckage till Tämnaren. Framför allt behöver vi få samarbete med de lokala LRF-föreningarna. Mycket är på gång och i styrelsen finns engagemang, kunskaper, intresse och kontakter. 

Styrelsen har åter initierat samarbete med SLU, Institutionen för stad och land/avd. för landsbygdsutveckling. Tidigare har det funnits ett gott och stort samarbete som också var ekonomiskt gott för Tämnarens Vatten. Internationella studenter kommer till Tämnaren för exkursioner och föreläsningar, samt projekt genomförs där arbetet med Tämnaren sätts i internationell kontext.

Länsstyrelsens uppfräschning av Gåsholmen vid Aspnäs presenterades och invigdes under hösten, varvid styrelsen deltog. Det är den bästa platsen att komma fram till Tämnarens vattenspegel och se fåglar. Yttrande har lämnats över förslaget Aspnäs solcellspark i Källvik. 

Styrelsen har under året bestått av Kiell Tofters (Östervåla), Per Möller (Tärnsjö), Ola 

Nordström (Uppsala), Kersti Borgestig-Nilsson (Östervåla), Stella Andermo (Tierp), 

Lars Persson (Östervåla) och Pontus Elvingsson (Harbo). Dessa är valda av föreningen.

I styrelsearbetet har också deltagit av kommunerna valda: Jenny Lundström (Tierp), Stefan Edelsvärd (Uppsala), Torbjörn Ivarsson (Heby). Därtill har kommunernas vattensamordnare Zahrah Lifvendahl (Uppsala), Erica Hasslar (Tierp) och Lina Salmonsson (Heby) deltagit. Styrelsen har under året i plenum träffats fyra gånger. Mycket av arbetet sker dock utanför styrelserummet.

Välkommen till Årsmöte lördag 15 april 2023 kl. 13:00 Birgittagården Harbo

  • Uppsala Vatten redovisar hur de i framtiden kan ta dricksvatten från Tämnaren.

Styrelsen för Föreningen Tämnarens Vatten