Samarbete Tämnarens Vatten, SLU, samt Uppsala, Tierps och Heby kommuner

Workshop om sjön Tämnarens framtid och klimatanpassning i Tämnaråns  avrinningsområde 25 maj 2023, kl. 12-17 på SLU Ultuna campus. 

Inbjudare var Föreningen Tämnarens Vatten samt Institutionerna för Stad & Land och Ekologi vid SLU. Ett 30-tal inbjudna deltog representerande Heby, Tierps och Uppsala  kommuner, Länsstyrelsen, LRF och markägare, Hushållningssällskapet, Uppsala Vatten,  Tämnarens Vatten, SLU och Greensway. Det som diskuterades var: 

• Uppsala Vattens rapport: Utredning om ytvattenresurserna Fyrisån och Tämnaren  avseende kommunal dricksvattenförsörjning i Uppsala Kommun. Konsekvenser för  Tämnaren. 

• Dokumentet Landskapsanalys som skrivits efter uppdrag av Heby, Tierp och Uppsala  kommuner och Tämnarens Vatten. Landskapsanalysen föreslår 10 konkreta åtgärder varav flera gäller återskapande av våtmarker. Den viktigaste och största våtmarken  kan Sörsjön vara. 

Ändrade brukningsmetoder i jord- och skogsbruk längs Tämnarens tillflöden för att  minska läckage samt slam och näringssalter i sjön.  

• Behovet få robust resurs och prioritering hos intressenterna, så att inte utvecklings-,  åtgärds- och miljöarbetet begränsas.  

Resultaten från workshopen blev en grund för en ansökan till FORMAS med fokus på  klimatanpassning i sjön Tämnaren och Tämnaråns avrinningsområde. Tämnaråns  avrinningsområde sträcker sig från Huddunge och Nora socknar till Karlholm vid havet. 

Ansökan inlämnades 31 maj 2023. Om ansökan är framgångsrik kommer det att finnas  resurser till fler aktiviteter och mer konkreta samarbeten under två år. Workshopen den 25  maj var finansierad av SLU Vattenforums Uppstartsfinansiering. 

De workshops och framtida scenarier som föreslås i projektet kommer att främja mer  samarbete mellan föreningen Tämnarens Vatten, forskare vid SLU samt Uppsala, Heby och  Tierps kommuner.